Thức ăn Chăn nuôi

Thức ăn Chăn nuôi

Thức ăn Chăn nuôi

Thức ăn Chăn nuôi

Thức ăn Chăn nuôi

Thức ăn Chăn nuôi

α-62

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho nái nuôi con (Dạng bột)

α-60

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho nái nuôi con

α-60SW 15°

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho nái nuôi con từ 7 ngày trước đẻ đến phối giống

α-52

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho nái mang thai từ khi phối giống đến 1 tuần trước...

α-50

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho nái mang thai từ khi phối giống đến 1 tuần trước...

α-50SW 15°

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho nái mang thai từ phối giống đến 7 ngày trước khi...

α-40

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo thịt từ 60kg đến xuất chuồng

α-30

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo thịt từ 30kg đến 60kg

α-30SW 15°

Thức ăn hỗ hợp hoàn chỉnh cho heo thịt từ 40kg đến xuất chuồng

α-25

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo thịt từ 15kg đến 30kg

α-20

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo thịt từ 15kg đến 30kg

α-20SW 15° Big

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo thịt từ 15kg đến 25kg

α-20SW 15°

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo thịt từ 15kg đến 25kg

α-10

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dành cho heo cai sữa từ 7kg đến 15kg

α-90SW 15°

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo con từ: Tập ăn đến 15 kg

1 2 3 4

B600

Thức ăn hỗn hợp cho bò thịt

510

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt, ngan thịt (1-28 ngày)

550

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt đẻ thương phẩm từ 18 tuần- loại thải

330

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà đẻ (từ 18 tuần - loại thải)

FC 230

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà công nghiệp lông màu

INNO 210

Thức ăn cho gà CN lông màu (1-28 ngày)

Coco 10

Thức ăn cho gà siêu thịt (1-14 ngày)

SC01

Thức ăn cho gà siêu thịt (1-10 ngày)

Power80 ST

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho nái mang thai từ khi phối giống đến 7 ngày trước...

P35 ST

Thức ăn hỗ hợp hoàn chỉnh cho heo từ 28kg đến 50kg

Power30 ST

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dạng viên cho heo thịt từ 20kg đến 50kg

P25 ST

Thức ăn hỗ hợp hoàn chỉnh cho heo từ 14kg đến 30kg

Power20 ST

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dạng viên cho heo con từ 20kg đến 50kg

Power10 ST

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dành cho heo con từ tập ăn đến 12kg

960ST

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho nái nuôi con từ 7 ngày trước đẻ đến phối giống

1 2

Câu chuyện

Quản lý