Thức ăn Chăn nuôi

Thức ăn Chăn nuôi

Thức ăn Chăn nuôi

Thức ăn Chăn nuôi

Thức ăn Chăn nuôi

Thức ăn Chăn nuôi

919

Thức ăn đậm đặc cho heo thịt từ 5kg đến xuất chuồng (Dạng bột)

α-60SW 15°

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho nái nuôi con từ 7 ngày trước đẻ đến phối giống

α-62

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho nái nuôi con (Dạng bột)

α-60

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho nái nuôi con

α-52

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho nái mang thai từ khi phối giống đến 1 tuần trước...

α-50

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho nái mang thai từ khi phối giống đến 1 tuần trước...

α-50SW 15°

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho nái mang thai từ phối giống đến 7 ngày trước khi...

α-40

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo thịt từ 60kg đến xuất chuồng

α-30

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo thịt từ 30kg đến 60kg

α-30SW 15°

Thức ăn hỗ hợp hoàn chỉnh cho heo thịt từ 40kg đến xuất chuồng

α-25

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo thịt từ 15kg đến 30kg

α-20

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo thịt từ 15kg đến 30kg

α-20SW 15° Big

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo thịt từ 15kg đến 25kg

α-20SW 15°

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo thịt từ 15kg đến 25kg

α-10

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dành cho heo cai sữa từ 7kg đến 15kg

1 2 3 4

FC 530

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt, ngan thịt từ 28 ngày - xuất bán

530

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt, ngan thịt từ 28 ngày - xuất bán

430

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt, ngan đẻ

339

Thức ăn đậm đặc cho gà thịt từ 1 ngày - xuất bán

FC 230

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà công nghiệp lông màu từ 43 ngày - xuất bán

FC 220

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà công nghiệp lông màu từ 25 ngày - xuất bán

FC 210

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà công nghiệp lông màu từ 1 - 25 ngày

INNO 230

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà công nghiệp lông màu từ 40 ngày - xuất bán

INNO 220

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà công nghiệp lông màu từ 28 - xuất bán

INNO 210

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà công nghiệp lông màu từ 1 - 25 ngày

Coco 30

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà siêu thịt từ 28 - 42 ngày

Coco 20

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà siêu thịt từ 14 - 28 ngày

SC03

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà thịt từ 22 ngày - xuất bản

SC02

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà thịt từ 11-21 ngày

929

Thức ăn đậm đặc cho heo thịt từ 5kg - xuất chuồng

1 2 3

Câu chuyện

Quản lý