330

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà đẻ từ 18 tuần – loại thải

Liên hệ
c0

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà hậu bị từ 8-18 tuần tuổi

Liên hệ
p1

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà đẻ từ 18 – 46 tuần tuổi

Liên hệ
s2

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà đẻ từ 18 tuần – loại thải

Liên hệ