430

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt, ngan đẻ

Liên hệ
550

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt đẻ siêu trứng từ 18 tuần – loại thải

Liên hệ
555

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt đẻ siêu trứng từ 18 tuần tuổi đến loại thải

Liên hệ