Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà siêu thịt từ 29 ngày – xuất chuồng

Thông tin chi tiết