B600

Thức ăn hỗn hợp cho bò thịt

Liên hệ
430

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt, ngan đẻ

Liên hệ
510

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt con từ 1- 28 ngày tuổi

Liên hệ
530

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt con từ 28- xuất bán

Liên hệ
330

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà đẻ từ 18 tuần – loại thải

Liên hệ
80ST

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho nái mang thai từ phối giống – 7 ngày trước khi đẻ

Liên hệ
90ST

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho nái nuôi con từ khi đẻ – phối giống

Liên hệ
P80

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo nái chửa

Liên hệ
P90

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo nái nuôi con

Liên hệ
ST02

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cao cấp cho heo con từ 12KG đến 25KG

Liên hệ
ST03

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cao cấp cho heo con từ 25KG đến 45KG

Liên hệ
ST04

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cao cấp cho heo con từ 45KG đến xuất chuồng

Liên hệ