3G01

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà siêu thịt từ 1-14 ngày

Liên hệ
3G02

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà siêu thịt từ 15-28 ngày

Liên hệ
3G03

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà siêu thịt từ 29 ngày – xuất chuồng

Liên hệ
GV01

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà thịt từ 1 – 28 ngày

Liên hệ
GV02

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà thịt từ 29 ngày – xuất chuồng

Liên hệ