Thức ăn Farmsco cho Heo

Thức ăn Farmsco cho Heo con

α-90SW

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo con từ tập ăn – 15KG

Liên hệ
α-10

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo cai sữa từ 7KG đến 15KG

Liên hệ

Thức ăn Farmsco cho Heo thịt

ST02

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cao cấp cho heo con từ 12KG đến 25KG

Liên hệ
ST03

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cao cấp cho heo con từ 25KG đến 45KG

Liên hệ
ST04

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cao cấp cho heo con từ 45KG đến xuất chuồng

Liên hệ
1431

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo thịt từ 16KG – đến 28KG

Liên hệ
P25ST

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo thịt từ 14KG – đến 25KG

Liên hệ
P35ST

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo thịt từ 25KG – đến 50KG

Liên hệ
α-SW02

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cao cấp cho heo con từ 12KG đến 25KG

Liên hệ
α-SW03

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cao cấp cho heo con từ 25KG đến 45KG

Liên hệ
α-SW04

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cao cấp cho heo con từ 45KG đến xuất chuồng

Liên hệ
α-20

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo thịt từ 15KG – đến 25KG

Liên hệ
α-30

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo thịt từ 30KG – đến 60KG

Liên hệ
α-40

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo thịt từ 60KG đến xuất chuồng

Liên hệ

Thức ăn Farmsco cho Heo nái

80ST

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho nái mang thai từ phối giống – 7 ngày trước khi đẻ

Liên hệ
90ST

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho nái nuôi con từ khi đẻ – phối giống

Liên hệ
P80

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo nái chửa

Liên hệ
P90

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo nái nuôi con

Liên hệ
α-50SW

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho nái mang thai từ phối giống – 7 ngày trước khi đẻ

Liên hệ
α-60SW

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho nái nuôi con từ khi đẻ – phối giống

Liên hệ
α-50

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo nái mang thai từ phối giống đến 7 ngày trước khi đẻ

Liên hệ
α-60

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo nái nuôi con từ 7 ngày đến phối giống

Liên hệ

Certifications

Certification of Top 10 Leading Brands in Vietnam 2022

Sunjin Vina Co.,Ltd. (Sunjin) has impressively registered in the Top 10 Leading Brands in Vietnam in 2022. The award is a worthy recognition for Sunjin's continuous efforts during the past time