Thức ăn cho Gia Cầm

Thức ăn cho Gà thịt

3G01

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà siêu thịt từ 1-14 ngày

Liên hệ
3G02

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà siêu thịt từ 15-28 ngày

Liên hệ
3G03

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà siêu thịt từ 29 ngày – xuất chuồng

Liên hệ
GV01

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà thịt từ 1 – 28 ngày

Liên hệ
GV02

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà thịt từ 29 ngày – xuất chuồng

Liên hệ

Thức ăn cho Gà đẻ

330

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà đẻ từ 18 tuần – loại thải

Liên hệ
c0

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà hậu bị từ 8-18 tuần tuổi

Liên hệ
p1

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà đẻ từ 18 – 46 tuần tuổi

Liên hệ
s2

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà đẻ từ 18 tuần – loại thải

Liên hệ

Thức ăn cho Vịt thịt

510

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt con từ 1- 28 ngày tuổi

Liên hệ
530

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt con từ 28- xuất bán

Liên hệ
500

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt con từ 1- 21 ngày tuổi

Liên hệ
510

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt con từ 21- xuất chuồng

Liên hệ

Thức ăn cho Vịt đẻ

430

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt, ngan đẻ

Liên hệ
550

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt đẻ siêu trứng từ 18 tuần – loại thải

Liên hệ
555

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt đẻ siêu trứng từ 18 tuần tuổi đến loại thải

Liên hệ

Certifications

Certification of Top 10 Leading Brands in Vietnam 2022

Sunjin Vina Co.,Ltd. (Sunjin) has impressively registered in the Top 10 Leading Brands in Vietnam in 2022. The award is a worthy recognition for Sunjin's continuous efforts during the past time