M100

Thức ăn hỗn hợp cho bò sữa

Liên hệ
550

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt đẻ siêu trứng từ 18 tuần – loại thải

Liên hệ
555

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt đẻ siêu trứng từ 18 tuần tuổi đến loại thải

Liên hệ
500

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt con từ 1- 21 ngày tuổi

Liên hệ
510

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt con từ 21- xuất chuồng

Liên hệ
c0

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà hậu bị từ 8-18 tuần tuổi

Liên hệ
p1

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà đẻ từ 18 – 46 tuần tuổi

Liên hệ
s2

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà đẻ từ 18 tuần – loại thải

Liên hệ
3G01

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà siêu thịt từ 1-14 ngày

Liên hệ
3G02

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà siêu thịt từ 15-28 ngày

Liên hệ
3G03

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà siêu thịt từ 29 ngày – xuất chuồng

Liên hệ
GV01

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà thịt từ 1 – 28 ngày

Liên hệ