Dòng thức ăn Farmsco tiêu chuẩn

1431

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo thịt từ 16KG – đến 28KG

Liên hệ
P25ST

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo thịt từ 14KG – đến 25KG

Liên hệ
P35ST

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo thịt từ 25KG – đến 50KG

Liên hệ
α-20

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo thịt từ 15KG – đến 25KG

Liên hệ
α-30

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo thịt từ 30KG – đến 60KG

Liên hệ
α-40

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo thịt từ 60KG đến xuất chuồng

Liên hệ

Certifications

Certification of Top 10 Leading Brands in Vietnam 2022

Sunjin Vina Co.,Ltd. (Sunjin) has impressively registered in the Top 10 Leading Brands in Vietnam in 2022. The award is a worthy recognition for Sunjin's continuous efforts during the past time