Thức ăn cho Gia Cầm

550

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt đẻ siêu trứng từ 18 tuần – loại thải

Hotline
555

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt đẻ siêu trứng từ 18 tuần tuổi đến loại thải

Hotline
500

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt con từ 1- 21 ngày tuổi

Hotline
510

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt con từ 21- xuất chuồng

Hotline
c0

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà hậu bị từ 8-18 tuần tuổi

Hotline
p1

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà đẻ từ 18 – 46 tuần tuổi

Hotline
s2

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà đẻ từ 18 tuần – loại thải

Hotline
3G01

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà siêu thịt từ 1-14 ngày

Hotline

Thức ăn cho Gà thịt

3G01

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà siêu thịt từ 1-14 ngày

Hotline
3G02

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà siêu thịt từ 15-28 ngày

Hotline
3G03

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà siêu thịt từ 29 ngày – xuất chuồng

Hotline
GV01

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà thịt từ 1 – 28 ngày

Hotline
GV02

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà thịt từ 29 ngày – xuất chuồng

Hotline

Thức ăn cho Gà đẻ

c0

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà hậu bị từ 8-18 tuần tuổi

Hotline
p1

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà đẻ từ 18 – 46 tuần tuổi

Hotline
s2

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà đẻ từ 18 tuần – loại thải

Hotline

Chứng chỉ mà chúng tôi đạt được

Chứng nhận Top 10 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam 2022

Công ty TNHH Sunjin Vina (Sunjin) đã ghi danh ấn tượng tại Top 10 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam năm 2022. Giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của Sunjin trong suốt thời gian qua.

ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG

Lương Hoàng Phát
Chủ trại heo Đồng Tháp

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Tortor non in leo nisl est at auctor elit nunc. Nunc mauris diam neque euismod rhoncus aliquam. Consequat non facilisis ullamcorper in. Ac dolor ut vestibulum egestas vulputate aliquet proin. Faucibus sed sed sed quis in enim. Mattis a at sed mauris vel morbi vehicula lacus vitae. Elementum.

Nguyễn Lê Minh Hiếu
Chủ trại heo Đồng Tháp

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Tortor non in leo nisl est at auctor elit nunc. Nunc mauris diam neque euismod rhoncus aliquam. Consequat non facilisis ullamcorper in. Ac dolor ut vestibulum egestas vulputate aliquet proin. Faucibus sed sed sed quis in enim. Mattis a at sed mauris vel morbi vehicula lacus vitae. Elementum.

Trần Thanh Phong
Chủ trại heo Đồng Tháp

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Tortor non in leo nisl est at auctor elit nunc. Nunc mauris diam neque euismod rhoncus aliquam. Consequat non facilisis ullamcorper in. Ac dolor ut vestibulum egestas vulputate aliquet proin. Faucibus sed sed sed quis in enim. Mattis a at sed mauris vel morbi vehicula lacus vitae. Elementum.

Lê Minh Dũng
Chủ trại heo Đồng Tháp

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Tortor non in leo nisl est at auctor elit nunc. Nunc mauris diam neque euismod rhoncus aliquam. Consequat non facilisis ullamcorper in. Ac dolor ut vestibulum egestas vulputate aliquet proin. Faucibus sed sed sed quis in enim. Mattis a at sed mauris vel morbi vehicula lacus vitae. Elementum.

Lê Minh Nhựt
Chủ trại heo Đồng Tháp

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Tortor non in leo nisl est at auctor elit nunc. Nunc mauris diam neque euismod rhoncus aliquam. Consequat non facilisis ullamcorper in. Ac dolor ut vestibulum egestas vulputate aliquet proin. Faucibus sed sed sed quis in enim. Mattis a at sed mauris vel morbi vehicula lacus vitae. Elementum.