Thức ăn cho Heo

Thức ăn cho Heo con

Milky

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo con tập ăn từ 5 ngày – 7KG

Liên hệ
Winner

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo con từ tập ăn – 15KG

Liên hệ
910ST

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo con từ 7 ngày – 12KG

Liên hệ

Thức ăn cho Heo thịt

3A02

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cao cấp cho heo con từ 10KG đến 25KG

Liên hệ
3A03

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cao cấp cho heo con từ 25KG đến 50KG

Liên hệ
3A04

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cao cấp cho heo con từ 50KG đến xuất chuồng

Liên hệ
ST02

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cao cấp cho heo con từ 12KG đến 25KG

Liên hệ
ST03

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cao cấp cho heo con từ 25KG đến 45KG

Liên hệ
ST04

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cao cấp cho heo con từ 45KG đến xuất chuồng

Liên hệ
915ST

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo thịt từ 14KG – đến 25KG

Liên hệ
916ST

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo thịt từ 28KG – đến 50KG

Liên hệ
920

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo thịt từ 15KG – đến 30KG

Liên hệ

Thức ăn cho Heo nái

3M-G

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cao cấp cho heo nái mang thai

Liên hệ
3M-L

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cao cấp cho heo nái nuôi con

Liên hệ
950ST

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho nái mang thai từ phối giống – 7 ngày trước khi đẻ

Liên hệ
960ST

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho nái nuôi con từ khi đẻ – phối giống

Liên hệ
950

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo nái mang thai

Liên hệ
960

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo nái nuôi con

Liên hệ

Certifications

Certification of Top 10 Leading Brands in Vietnam 2022

Sunjin Vina Co.,Ltd. (Sunjin) has impressively registered in the Top 10 Leading Brands in Vietnam in 2022. The award is a worthy recognition for Sunjin's continuous efforts during the past time