Thức ăn thuỷ sản

Thức ăn cho tôm thẻ chân trắng

Dữ liệu đang được cập nhật. Vui lòng quay lại sau. Xin chân thành cảm ơn.

Thức ăn cho tôm càng xanh

Dữ liệu đang được cập nhật. Vui lòng quay lại sau. Xin chân thành cảm ơn.

Thức ăn cho tôm sú

Dữ liệu đang được cập nhật. Vui lòng quay lại sau. Xin chân thành cảm ơn.

Certifications

Certification of Top 10 Leading Brands in Vietnam 2022

Sunjin Vina Co.,Ltd. (Sunjin) has impressively registered in the Top 10 Leading Brands in Vietnam in 2022. The award is a worthy recognition for Sunjin's continuous efforts during the past time