Thức ăn Farmsco cho Heo

Thức ăn Farmsco cho Heo con

Dữ liệu đang được cập nhật. Vui lòng quay lại sau. Xin chân thành cảm ơn.

Thức ăn Farmsco cho Heo thịt

ST02

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cao cấp cho heo con từ 12KG đến 25KG

Liên hệ
ST03

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cao cấp cho heo con từ 25KG đến 45KG

Liên hệ
ST04

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cao cấp cho heo con từ 45KG đến xuất chuồng

Liên hệ
1431

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo thịt từ 16KG – đến 28KG

Liên hệ
P25ST

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo thịt từ 14KG – đến 25KG

Liên hệ
P35ST

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo thịt từ 25KG – đến 50KG

Liên hệ

Thức ăn Farmsco cho Heo nái

80ST

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho nái mang thai từ phối giống – 7 ngày trước khi đẻ

Liên hệ
90ST

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho nái nuôi con từ khi đẻ – phối giống

Liên hệ
P80

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo nái chửa

Liên hệ
P90

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo nái nuôi con

Liên hệ

Certifications

Certification of Top 10 Leading Brands in Vietnam 2022

Sunjin Vina Co.,Ltd. (Sunjin) has impressively registered in the Top 10 Leading Brands in Vietnam in 2022. The award is a worthy recognition for Sunjin's continuous efforts during the past time